Klachtenprocedure WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. U als cliënt verdient in alle opzichten een goede behandeling. Graag leg ik kort uit hoe de klachtenregeling werkt. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de zorg die ik bied. Ik zou het op prijs stellen als u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan heeft u de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt deze procedure in gang zetten via https://nibig.nl/contact Of stuur een e-mail naar klachten@nibig.nl

De klachtenfunctionaris is de bemiddelaar en biedt ondersteuning bij het oplossen van een klacht. Ik als zorgaanbieder draag de verantwoordelijkheid om samen met u een klacht naar behoren op te lossen. 

Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, staat het u vrij u te wenden tot de NIBIG-geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en is erkend door het ministerie van VWS. De commissie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Het klachtenreglement van de NIBIG-Geschillencommissie dient als basis voor de klachtenregeling in mijn praktijk. U kunt deze ook downloaden. https://nibig-geschillencommissie.nl/wp-content/uploads/2021/03/19-03-21-Regelementen-Geschilleninstantie-NIBIG.pdf